Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Identifikácia predávajúceho:

HASTEX spol. s r.o.
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
IČO: 17312396
DIČ: 2020380175
IČ DPH: SK2020380175
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka 828/B.
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK19 1100 0000 0026 2702 0995

Kontaktné údaje predávajúceho:

Tel: +421 2 49 30 00 00
Fax: +421 2 49 30 00 09
E-mail: info@bombicky.sk
Kontaktná osoba: Jaroslav Hruška
(ďalej len „predávajúci“)

Obchodné podmienky:

1. Základné ustanovenia
2. Kúpna zmluva
3. Cena a platobné podmienky
4. Dodacie podmienky
5. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
6. Osobné údaje a ich ochrana
7. Odstúpenie

8 .Alternatívne riešenie sporov
9. Záverečné ustanovenia

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.2. Tieto VOP platia pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk alebo e-mailom prejavili záujem o kúpu tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.5. Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.6. Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Ak názov podnikateľa nekorešponduje s údajom o IČO, DIČ alebo IČ DPH, rozhodujúcim pre identifikáciu podnikateľa je údaj o IČO.

1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.8. V prípade, že si predávajúci a kupujúci písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vyplýva, že predávajúci tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval.

2. Kúpna zmluva

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý kupujúci urobil vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk alebo e-mailovej správy, predmetom ktorých je odplatné dodanie tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk kupujúcemu (ďalej len "objednávka"). Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil; v tejto fáze je kupujúcemu daný priestor na zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred odoslaním objednávky.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu zo strany predávajúceho, predmetom ktorej je oznámenie o akceptovaní objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, ceny tovaru a termínu dodania tovaru. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky a má len informatívny charakter.

2.3. Uzavretú kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.

2.4. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky záväzne akceptovanej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

2.5. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.6. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2.7. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

2.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

2.9. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru. Váha a rozmery tovaru obsiahnuté v katalógu tovaru umiestneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk sú orientačnými a nezáväznými údajmi.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk sú vrátane DPH. Ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk sú platné v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom zvýšenie alebo zníženie cien tovaru v budúcnosti nemá na ceny tovaru v objednávke doručenej predávajúcemu žiaden vplyv. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť ceny tovaru uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb (napr. keď bude uvedená cena tovaru zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny porovnateľného tovaru).

3.2. Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (náklady na dodanie tovaru). Cena konkrétneho tovaru a všetky ďalšie poplatky budú uvedené v objednávke a v záväznej akceptácii objednávky. Ďalšie poplatky (náklady na dodanie tovaru) sú stanovené v závislosti od voľby spôsobu dodania, pričom tieto sa môžu meniť pri odbere väčších kusov a sú priamo závislé od ceny, rozmerov a hmotnosti dodávky.

3.3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie poplatky, a to:

 • formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho oznámený zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo
 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby.

3.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie poplatky bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola cena tovaru a ďalšie poplatky pripísané na účet predávajúceho.

3.6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie poplatky v lehote podľa kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu pred zaplateným ceny tovaru a ďalších poplatkov zo strany kupujúceho predávajúcemu. V prípade úhrady ceny tovaru a ďalších poplatkov bezhotovostným prevodom nie je predávajúci povinný pristúpiť k vybavovaniu objednávky pred úhradou ceny tovaru a ďalších poplatkov, pričom lehota na dodanie tovaru začína plynúť najskôr dňom pripísania ceny tovaru a ďalších poplatkov na účet predávajúceho.

3.7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu zálohy (najmä avšak nielen pri odbere väčšieho množstva tovaru) výlučne na základe osobitnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Ak predávajúci požaduje od kupujúceho úhradu zálohy, bez dohody o úhrade zálohy nie je kúpna zmluva uzatvorená.

3.8. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

4. Dodacie podmienky

4.1. Tovar je predávaný podľa katalógu tovaru umiestneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk. Zoznam tovaru prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk je katalógom dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých prezentovaných tovarov.

4.2. Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že termín dodania tovaru určí predávajúci a potvrdí ho kupujúcemu v záväznom akceptovaní objednávky zo strany predávajúceho. Dodacia lehota je spravidla do 5 dní, najneskôr do 30 dní odo dňa záväznej akceptácie objednávky. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje. Predpokladaný termín dodania tovaru je možné overiť u predávajúceho aj pred vykonaním objednávky zo strany kupujúceho, a to telefonicky na tel. č. +421 2 49 30 00 00 alebo mailom na adrese: info@bombicky.sk.

4.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste označenom ako adresa dodania, ktorá je uvedená v záväznej akceptácii objednávky, s výnimkou, ak je ako spôsob dodania označený osobný odber z predajne. V takom prípade je miestom dodania vždy prevádzka predávajúceho - HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, kde si možno tovar prevziať v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:30 hod.

4.5. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný území Slovenskej republiky. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim; bez tejto dohody nie je kúpna zmluva uzatvorená.

4.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na adresu dodania určenú v záväznej akceptácii objednávky, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru, a podpísať dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä avšak nielen náklady prvého aj opakovaného dodania tovaru na adresu dodania uvedenú v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu dodania uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v dodacom liste.

4.7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

5.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia v tomto článku VOP uvedeným Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

5.2. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Inak, ako záručný list slúži doklad o predaji tovaru. Dokladom o predaji tovaru je daňový doklad (doklad o zaplatení tovaru), ktorý je pripojený ku každej dodávke tovaru.

5.3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, zákonná záručná doba je 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Práva a povinnosti týkajúce sa reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.z.“), a to s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

5.4. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými súčasťami, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá.

5.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

5.6. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami (napr. tovar, ktorý nie je výslovne určený na profesionálne využívanie bol využívaný podnikateľom),
 6. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 7. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 8. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

5.7. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté alebo predávajúcim deklarované.

5.8. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

5.9. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo alebo prevádzka predávajúceho. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.

5.10. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný, ak sa testovanie vyžaduje, iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

5.11. Ak bude reklamácia zamietnutá a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude oprava účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka predávajúceho. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

5.12. Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúcim spotrebiteľ:

5.12.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

5.12.2. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti kúpnou zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

5.12.3. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.12.4. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

5.12.5. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s kupujúcim– takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a kupujúci má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

5.12.6. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.12.7. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu chyby veci má kupujúci tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

5.13. Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúcim podnikateľ:

5.13.1. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

5.13.2. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

5.13.3. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.

5.13.4. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

5.13.5. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

6. Osobné údaje a ich ochrana

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade, ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie kupujúceho, upresnenia objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenia objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho, aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Bez poskytnutia osobných údajov predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

6.2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich ako dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z.. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk v časti odber noviniek alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky obsahujúcej súhlas so spracúvaním osobných údajov predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom realizovania marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách. Kupujúci má právo písomne namietať proti poskytovaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku.

6.3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk ihneď po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet. Zrušenie zákazníckeho účtu môže kupujúci uskutočniť zaslaním emailu na info@bombicky.sk, pričom uvedie svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a ako predmet správy napíše "ZMAZ UZIVATELA".

6.4. Predávajúci v súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa – identifikačné údaje prevádzkovateľa zodpovedajú identifikačným údajom predávajúceho,
 • účel spracúvania osobných údajov – účelom spracúvania osobných údajov je splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, komunikácia medzi zmluvnými stranami, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, upresnenie objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, ako aj realizovanie marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách,
 • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov – predmetom spracúvania sú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a e-mail, prípadne iné osobné údaje kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 • poučenie o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  2. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať:
   1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu.
  3. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  4. Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  6. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

6.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho ako dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.

7. Odstúpenie

7.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bombicky.sk. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu, a to prevodom na účet kupujúceho alebo iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom:

7.2.1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.2.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z..

7.2.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa VOP je zverejnený TU, pričom odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä avšak nielen presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum a podpis kupujúceho.

7.2.5. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením do sídla alebo na prevádzku predávajúceho, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota na odoslanie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7.2.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7.2.7. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.2.8. Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.2.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu predávajúceho.

7.2.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, ako aj nárok na náhradu hodnoty opotrebenia tovaru vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka.

7.2.11. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, kupujúci znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

7.2.12. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8.2.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý vznikne v rámci zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

8.3.  Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bombicky.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

8.4.  Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

8.5.  Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.6.  Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

8.7.  Subjekt ARS môže od kupujúceho - spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 250/2007 Z.z. .

9.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9.3. Predávajúci má právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré boli v platnosti v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

9.4. Tieto VOP sú platné odo dňa 01.10.2016

 

© 2013 Hastex s.r.o. | web OMEGA PRINT s.r.o.